خدمات الکترونیکی پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در قالب میز خدمت الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی اعلام کرد: در اجرای دستورالعمل میز خدمت، ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور شماره: 1538588 مورخ 1396/09/07 با موضوع بند “الف – ماده 1″، به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع / استقرار میز خدمت در قالب میز خدمت الکترونیکی انجام شود”، عناوین خدمات الکترونیکی پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی www.imed.ir به شرح پوستر پیسوت اعلام می گردد. لازم به ذکر است با توجه به بند “ب” ماده الف در خصوص میز خدمت حضوری، برای آن دسته از خدمات که به موجب قوانین و مقررات یا شرایط خاص خدمت، امکان ارائه در میز خدمت الکترونیکی را ندارند، به اطلاع می رساند ارائه کلیه خدمات و صدور مجوزها بصورت الکترونیکی انجام می پذیرد و به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات به مراجعین با شرایط خاص، میز خدمت حضوری علاوه بر میز خدمت الکترونیکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق اطلاعیه های قبلی ایجاد شده است.